Nu har vi släppt biljetterna för Big Blue Spring Comp 10 mars!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
GEMENSKAP | GLÄDJE | RESPEKT | STOLTHET | TRYGGHET
Haninge Cheer Elite

HCE Integritetspolicy

Integritetspolicy för Haninge Cheer Elite 

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter 

Haninge Cheer Elite, Organisations nr 802412-5968 (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med verksamhetsidén. Genom att du betalar medlemsavgiften i föreningen lämnar du samtycke till hantering av personuppgifter enligt nedan. 


Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (t. ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (t.ex. kallelser till aktiviteter, information till målsmän) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (t.ex. medlems- och träningsavgifter). Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med tävlingsverksamhet och i samband med bidragsansökningar från bland annat Haninge kommun. 

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid: 

· hantering av medlemskap i föreningen. 

· föreningsadministration. 

· deltagande i föreningens tränings- och tävlingsverksamhet. 

· tecknande av försäkringar. 

· ansökan om bidrag. 

· sammanställning av statistik och uppföljning. 

· anmälan till utbildningar. 

· kontakt med medlem. 

· publicering av material på hemsida och sociala medier. 


Vilka delar vi personuppgifter med? 

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt om du anmäls till tävling i ett land utanför EU (t.ex. Norge). 


Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling? 

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet. 

Ändamål med behandling Laglig grund 

Hantering av medlemskap i föreningen Avtal 

Föreningsadministration Avtal 

Deltagande i föreningens träningsverksamhet Avtal 

Licenshantering Avtal 

Teckna försäkring Avtal 

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet Avtal 

Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse 

Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse 

Utbildningar arrangerade av föreningen Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke 

Kontakt med föreningen Intresseavvägning 

Publicering av material på hemsida och sociala 

medier Intresseavvägning och ibland samtycke 

Tillträdesförbud Rättslig förpliktelse 

Ordningsstörningar och otillåten påverkan Rättsligförpliktelse 


Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. 


Vilka rättigheter har du? 

Du som är registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad: 

· Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för. 

· Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket. 

· Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas. 

· Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen. 

· Om personuppgifterna har behandlats olagligt. 

· Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. 

· Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk. 


Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. 

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. 


Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se. 


Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter. 


Om du vill veta mer Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen. Detta gör du via mail.